Skip to main content
  • Abovo Advies

    Diensten en producten

    Abovo advies helpt u met onderstaande diensten en producten

Aanbesteding

Abovo advies kan naast het schrijven van bestekken een aanbestedingstraject voor u verzorgen. Op basis van haar expertise worden appels met appels vergeleken, waarna de juiste prijs-/kwaliteitsverhouding zichtbaar wordt. In samenspraak worden de deelnemende partijen uitgenodigd en vindt de gunning plaats.
Aanbesteding

Begeleiding onafhankelijke inspecties

Onafhankelijke inspecties, een verplichting vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving, zijn keuringen op het gehele veiligheidsconcept. De BIO-matrix staat hierin centraal. In de begeleiding hiervan gaan we geen enkele discussie met de inspectie-instelling uit de weg, met als doelstelling; het behalen van het inspectie-certificaat.


Bestek

Een omschrijving van een uit te voeren beveiligingsinstallatie inclusief administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Samen met de tekeningen is dit de basis voor prijsvorming.

Bouwplantoetsing

Op grond van gebruiksfunctie(s), gebruiksoppervlakte en vloerhoogte wordt bekeken wat zowel de minimale wettelijke eisen als de projectie-eisen zijn ten aanzien van brandmeld- en ontruimingsinstallatie, nood- en vluchtwegverlichting en blusmiddelen. De bevindingen worden uiteengezet in een rapportage.

Installatiecheck

Aan de hand van het opgestelde Programma van Eisen en/of het uitgangspuntendocument, wordt na oplevering van de installatie(s) gecheckt of de voorgeschreven eisen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit voorkomt eventuele afkeuring van de installatie en bespaart onvoorziene kosten met het oog op de garantietermijn.

Melding brandveilig gebruik / Vergunningsaanvraag

Onder een aantal condities stelt het Besluit bouwwerken leefomgeving een meldingsplicht dan wel een vergunningsplicht, bij de in gebruik name van een bouwwerk c.q. aanpassingen aan het bouwwerk. Wij stellen hiervoor de benodigde documentatie op, verzorgen de aanvraag in het omgevingsloket, communiceren met het Bevoegd Gezag en bewaken het proces.


Ontruimingsplan / Bedrijfsnoodplan

Bevat instructies met betrekking tot handelen in geval van een calamiteit. Door doeltreffende, planmatig voorbereide acties kunnen de gevolgen van diverse calamiteiten aanzienlijk worden beperkt. Een dergelijk plan wordt vereist vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarnaast is een bedrijf verplicht voorbereidingen te treffen op noodsituaties, conform de Arbowet. Waarbij een plan als hulpmiddel dient. Wij stellen genoemd plan op conform NEN 8112. Een ontruimingsplan gaat gepaard met ontruimings- en veiligheidsplattegronden. Deze stellen wij op conform NEN 1414 en NEN-EN-ISO 7010.


Programma van Eisen / Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Op grond van wet- en regelgeving worden de installatietechnische aspecten van uw installatie vastgelegd en ter acceptatie aangeboden aan het Bevoegd Gezag, middels een melding brandveilig gebruik. Dit document wordt als onderdeel van de installatie vereist en ligt ten grondslag aan de installatie.

Uitgangspuntendocument / Inbraakdetectiesysteem

Op grond van de VRKI (Verbeterde Risicoklasse Indeling) worden de installatietechnische aspecten van uw inbraakdetectiesysteem vastgelegd en ter acceptatie aangeboden aan de verzekeraar. Dit document komt middels een interactief proces tot stand en ligt ten grondslag aan de installatie.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

De RI&E is wettelijk vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, als verplichting voor alle bedrijven en instellingen met personeel. Met de RI&E worden de gevaren en risico’s van een organisatie in beeld gebracht en kunnen ziekten en ongevallen gereduceerd dan wel voorkomen worden. De RI&E doet dienst als uitgangspunt voor het arbobeleid.

Uitgangspuntendocument

Op basis van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (BIO-matrix) worden de aspecten van alle aanwezige veiligheidsinstallaties en de te nemen maatregelen vastgelegd, conform de vigerende wet- en regelgeving.